فرم نظرسنجی درباره وب سایت
نظرتان درباره ظاهر این وب سایت چیست؟
بسیار عالی
خوب
متوسط 
ضعیف

مطالب سایت تا چه حد مفید بود؟
بسیار عالی
خوب
متوسط 
ضعیف

ترجیح می دهید چه نوع مطالبی بیشتر در وب سایت درج گردد؟
خبری
آموزشی
تفریحی
فرهنگی

نظرتان درباره قابلیت های سایت چیست؟
بسیار عالی
خوب
متوسط
ضعیف

نظرتان درباره نحوه ارائه مطالب سایت چگونه است؟
بسیار عالی
خوب
متوسط 
ضعیف

نظرتان درباره به روز بودن محتوای وب سایت چیست؟
بسیار عالی
خوب
متوسط 
ضعیف

نظرتان درباره مکفی بودن و کامل بودن اطلاعات مربوط به وواحد آموزشی چیست؟
بسیار عالی
خوب
متوسط 
ضعیف

در مجموع به این سایت چه امتیازی می دهید؟
بسیار عالی
خوب
متوسط 
ضعیف

با تشکر از وقت اختصاص داده شده
روابط عمومی دبیرستان