هفته بهداشت و روان و تربیت بدنی

 
 

به مناسبت هفته بهداشت روان که از تاریخ 18 مهر ماه لغایت 24 مهر ماه تعریف شده بود بنر هفته بهداشت روان توسط مشاور مدرسه نصب شد و روز شماری برای آن در نظر گرفته شد که هر روز مناسب یک شعار اخلاقی بود بروشورهایی در رابطه با سلامت روان در اختیار تمامی دانش آموزان قرار گرفت.به مناسبت هفته تربیت بدنی که از تاریخ 26 مهر ماه لغایت 2 آبان ماه تعریف شده بود بنر هفته تربیت بدنی توسط دبیر تربیت بدنی نصب شد و مسابقه طناب کشی به مناسبت این هفته توسط در تیم ورزشی برگزارشد و از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد و همچنین توسط مدیریت دبیرستان از مشاور مدرسه و دبیر تربیت بدنی تقدیرشد.

   1396/8/21 12:12