بازدید استانی و هیئت مدیره محترم


 
​بازدید استانی همکاران فرهنگی که از مشهد مقدس به این واحد آموزشی تشریف فرما شدند، در طی این بازدید جلسه تعاملی بین همکاران نامبرده و عضو شورای آموزشی تربیتی موسسه خیریه کرامت و عوامل دبیرستان برگزار شد که طی این جلسه تجربیات کسب شده توسط کادر اجرایی و آموزشی این واحد به بحث گذاشته شد و از تمامی قسمت های دبیرستان اعم از آزمایشگاه،سایت رایانه و تمامی کلاس ها بازدید به عمل آمد.مقارن با همین بازدید آقای سلیمانی هیئت مدیره موسسه خیریه کرامت بات هیئت همراه ازدبیرستان بازدید کردند و از تمامی قسمت های دبیرستان نیز بادید صورت گرفت و ایشان شروع سال تحصیلی را به دانش آموزان تبریک گفتند.
 
 
​بازدید استانی همکاران فرهنگی که از مشهد مقدس به این واحد آموزشی تشریف فرما شدند، در طی این بازدید جلسه تعاملی بین
 همکاران نامبرده و عضو شورای آموزشی تربیتی موسسه خیریه کرامت و عوامل دبیرستان برگزار شد که طی این جلسه تجربیات کسب شده توسط کادر اجرایی و آموزشی این واحد به بحث گذاشته شد و از تمامی قسمت های دبیرستان اعم از آزمایشگاه،سایت رایانه و تمامی کلاس ها بازدید به عمل آمد.مقارن با همین بازدید آقای سلیمانی هیئت مدیره موسسه خیریه کرامت بات هیئت همراه ازدبیرستان بازدید کردند و از تمامی قسمت های دبیرستان نیز بادید صورت گرفت و ایشان شروع سال تحصیلی را به دانش آموزان تبریک گفتند.
 
 
 
   1396/8/22 10:11